2 calls to
SHR_CAL_EDAY2YMD

SHR_DATE_INITEDAY
SHR_DATE_ADVNEXTDAY